22.06.1987


          

 

 


Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşlemlerinin Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme

22.06.1987 tarihinde onaylandı.
23.09.1987 tarihinde RG de yayımlandı.

Işbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler,

Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu gözönünde tutarak,Tasdik işlemlerinin kaldırılmasının, yabancı belgelerin, milli makamlarca düzenlenen belgeler gibi kullanılmasını sağlamak suretiyle Devletler arasındaki bağları güçlendirebileceğini düşünerek,Diplomasi ve konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgelerin tasdiki zorunluluğunu kaldırmak lüzumuna kani olarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1
: Bu sözleşmede kullanılan "tasdik" terimi, bir belgeye vazedilen imza ile belgeyi imzalayanın sıfatınının doğruluğunu teyide matuf formaliteyi ifade eder.

Madde 2: 1- işbu sözleşme, herhangi bir ülkede görevlerini ifa etmekte olan akit Devletlerin diplomasi ve konsolosluk memurlarının resmî sıfatlarına dayanarak düzenledikleri,

a) diğer bir akit Tarafın ülkesinde,
b) bu Sözleşmeye taraf olmayan bir Devletin toprakları üzerinde görev yapmakta olan akit Devletlerin diplomasi ve konsolosluk memurlarının resmî sıfatlarına dayanarak düzenledikleri,
ibraz edilecek resmî belgelere uygulanır.
2- Bu sözleşme aynı zamanda önceki fıkrada belirtilen belgelerden başka diplomasi ve konsolosluk memurlarınca vazolunan, imza tasdikleri gibi resmi beyanlara da uygulanır.

Madde 3:
akit Taraflardan herbiri, Bu Sözleşme'nin kapsadığı belgeleri tasdikten muaf kılar.

Madde 4:
1- akit taraflardan herbiri, kendi mercilerinin, bu Sözleşmenin kaldırdığı tasdik işlemlerini yürütmelerini önleyici tedbirleri alacaktır.
2- akit Taraflardan herbiri, gerektiğinde, bu Sözleşme kapsamına giren belgelerin doğruluğunun teyidini sağlayacaktır. Sözkonusu teyit işlemi mümkün olan en kısa zamanda tamamlanacak ve herhani bir harç ya da masraf talep olunmayacaktır.

Madde 5
: Bu Sözleşme, akit Taraflar arasındaki andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların, diplomasi ve konsolosluk memurlarının imzalarını, sıfatlarının gerektiğinde belgenin taşıdığı mühür ve damgaların doğruluğunu tasdike tabi tutan hükümlerini geçersiz kılar.

Madde 6:
1- Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme onaylanacak veya kabul olunacaktır. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.
2- Sözleşme, üçüncü tasdik veya kabul belgesinin tevdii tarihinde üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
3- Daha sonra onaylayan ve kabul eden Devletler bakımından Sözleşme, onay veya kabul belgesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 7: 1- Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi, Konseye üye olmayan bir Devleti Sözleşme'ye katılmayadavet edebilir.
2- Bu yolla katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi suretiyle gerçekleşir.
Madde 8: 1- Her akid Taraf, imza veya onay, kabul ya da katılma belgesini tevdii sırasında Sözleşmeyi uygulayacağı ülkesini veya ülkelerini belirtebilir.
2- Her akit Taraf, imza veya onay, kabul ya da katılma belgesini tevdii sırasında veya daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yönelteceği bir bildiri ile, uluslararası ilişkilerinden sorumlu veya adına taahütlerde bulunmaya yetkili olduğu diğer ülkelere bu Sözleşme hükümlerini tesmil edebilir.
3- Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşme'nin 9, maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir.

Madde 9: 1- Bu sözleşme süresiz olarak yürürlülükte kalacaktır.
2- Her akit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne göndereceği bir ihbarla Sözleşme'yi kendi bakımından feshedebilir.
3- Fesih, ihbarın alındığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder.
Madde 10: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
a) Her imzalamayı,
b) Her onay, kabul ve katılma belgesi tevdiini,
c) Sözleşme'nin her yürürlüğe giriş tarihini,
d) 8. madde uyarınca aldığı her bildiriyi,
e) 9. madde uyarınca aldığı her bildiriyi ve feshin hüküm ifade edeceği tarihi,

Konsey üyeleri ile Sözleşme'ye katılmış bulunan Devletlere bildirilecektir.
Yukarıdaki hükümleri kabul zımmında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Sözleşme'yi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve Inglizce olarak 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri imza eden ve katılan Devletlerin her birine bu Sözleşme'nin aslına uygun örneklerini iletecektir.