4763


          

 

 

KANUN NO: 4763  

        
Kabul Tarihi : 20.6.2002      
 

MADDE 1. – 26 Şubat 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE

CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ

GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMA

 

Bir tarafta, aşağıda “Türkiye” olarak anılan TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

Diğer tarafta, aşağıda “Topluluk” olarak anılan AVRUPA TOPLULUĞU,

Şu hususları göz önünde tutarak:

(1) 6 Mart 1995 tarihli Türkiye-AB Ortaklık Konseyi İlke Kararı, Türkiye-AB işbirliğinin kapsamını genişletmek amacıyla, Türkiye’nin belirli Topluluk programlarını muhtemel katılımı da dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda girişimler başlatılmasını öngörmüştür.

(2) Aralık 1997’de toplanan Lüksemburg Avrupa Birliği Zirvesi, aday ülkelerin Topluluk programlarına katılımını, her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılmak kaydıyla, güçlendirilmiş katılım öncesi stratejiyi geliştirici bir unsur olarak belirlemiştir. Eş zamanlı olarak, aynı imkânı Türkiye için de öngören, Türkiye için Avrupa Stratejisi hazırlanmıştır. Aralık 1999’da Helsinki’de ve özellikle Aralık 2000’de Nice’de yapılan Avrupa Birliği Zirvesi toplantılarını müteakip, bu alanda her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılan yaklaşımlar, Topluluk programlarının pek çoğunu içerecek kapsamlı bir hale getirilebilecektir.

(3) Aralık 1999 Helsinki Avrupa Birliği Zirvesi, Türkiye’nin, diğer aday ülkelere uygulanan aynı kriterler temelinde Birliğe katılması mukadder bir aday ülke olduğunu, mevcut Avrupa Stratejisi temelinde, diğer aday ülkeler gibi Türkiye’nin de, reformlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla, Topluluk programlarına katılımı da içeren bir katılım öncesi stratejisinden faydalanacağını ve ayrıca, Topluluk program ve ajansları ile, katılım süreci bağlamında aday ülkeler ve Birlik arasında yapılacak toplantılara iştirak etme imkânına sahip olacağını belirtmiştir.

(4) Türkiye çeşitli Topluluk programlarına katılım arzusunu beyan etmiştir.

(5) Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak malî katkı payını da içeren özel hüküm ve şartlar, Topluluk adına hareket eden Avrupa Komisyonu ile Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma ile belirlenmelidir.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR :

MADDE 1

Türkiye, AB’ne aday Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin katılımına açık olan tüm Topluluk programlarına, bu programların kabulüne dair hükümlere uygun olarak katılabilir.

MADDE 2

Türkiye, katıldığı belirli programlara uygun olarak Avrupa Birliği bütçesine malî katkıda bulunur.

MADDE 3

Türkiye’nin temsilcileri, Türkiye’nin malî katkıda bulunacağı programları izlemekle sorumlu yürütme komitelerine, Türkiye’yi ilgilendiren konularda ve gözlemci statüsünde katılabileceklerdir.

MADDE 4

Türkiye’den katılımcılar tarafından sunulacak proje ve girişimler, ilgili programları için Üye Ülkelere uygulananlarla mümkün olduğunca aynı koşul, kural ve usullere tâbi olacaktır.

MADDE 5

Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak ödenecek malî katkı payını da içeren özel hüküm ve şartlar, Topluluk adına hareket eden Avrupa Komisyonu ile,Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma ile belirlenecektir.

Katılım öncesi strateji çerçevesinde Türkiye’ye yönelik yardımlara ve özellikle bir Katılım Ortaklığı oluşturulmasına ilişkin 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği1 temelinde, Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde ekonomik ve sosyal yapıların reformuna eşlik eden malî ve teknik tedbirler (MEDA) hakkında 23 Temmuz 1996 tarih ve (EC) 1488/96 sayılı Konsey Tüzüğüne2, veya AT-Türkiye Gümrük Birliğini güçlendiren tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 10 Nisan 2000 tarih ve (EC) 764/2000 sayılı Konsey Tüzüğüne3, veya Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 22 Ocak 2001 tarih ve (EC) 257/2001 sayılı Konsey Tüzüğüne4, veya Türkiye’ye Topluluk dış yardımı sağlamak üzere gelecekte kabul edilebilecek benzer bir Tüzüğe uygun olarak, Türkiye’nin Topluluk dış yardımı için başvuruda bulunması durumunda, söz konusu Topluluk yardımının Türkiye tarafından kullanılmasına ilişkin koşullar bir Malî Muhtıra ile belirlenir. 

MADDE 6

Anlaşma süresiz olarak uygulanacaktır. Taraflardan birinin 6 ay önceden yazılı bildirimde bulunması koşuluyla, Anlaşma feshedilebilir.

MADDE 7

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde ve bunu takip eden her üç yılda bir, her iki Âkit Taraf, Türkiye’nin bir veya daha fazla Topluluk programına fiili katılımını esas alarak, Anlaşmanın uygulanmasını gözden geçirebilir.

MADDE 8

Anlaşma, bir yanda Türkiye topraklarında, diğer yanda Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmada öngörülen koşullar dahilinde Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın uygulandığı topraklarda uygulanır.

MADDE 9

Anlaşma, Âkit Tarafların, kendi usullerinin tamamlandığını karşılıklı olarak bildirdikleri tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 10

Anlaşma, İspanyolca, Danimarkaca, Almanca, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Flamanca, Portekizce, Fince, İsveçce ve Türkçe dillerinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde hazırlanmıştır.

                                    

(1) Topluluk Resmî Gazetesi (TRG) L58, 28.2.2001, s.1

(2) TRG L 189, 30.7.1996, s. 1 Son olarak 2698/2000 (TRG L311, 12.2.2000, s.1) no’lu AB Tüzüğüyle değiştirilmiş olan tüzük